Kal iber Herstelle r Geschoss-typ
Geschos s- gewic ht VE UVP je VE Bemerkun g
Kurzwaffe 9 mm Luger MagTech JSP
95 5 0 ab 20,00 €
9 mm Luger PMC FMJ
124 50
12,00 € Surplus
9 mm Luger S&B FMJ
124 50 ab 12,00 € Surplus
9 mm Luger S&B FMJ
115 50
12,00 € Surplus
9 mm Luger Leade r F MJ
123 50 ab 10,00 € Surplus
9 mm Mak. S&B FMJ
95 5 0 ab 25,70 €
.32 S &W Long S&B Wad Cut
100 50 a b 27, 50 €
.38 Special GECO FMJ
158 50
17,00 € Surplus
.38 Special LEADER SJSP
158 50
17,00 € Surplus
.38 Special Mesko Teilmantel
158 50
17,00 € Surplus
.38 Special Mesko Wadcutter
158 50
17,00 € Surplus
.38 Special Blaser Wadcutter
148 50
17,00 € Surplus
.38 Special S&B SPL. Wa d Cut.
148 50 a b 20, 80 €
.38 Special Flocc hi SJSP
158 50
17,00 € Surplus
.38 Special Flocc hi LWC
158 50
17,00 € Surplus
.357 Mag. S&B FMJ
158 50 a b 20,00 €
.357 Mag. S&B Lead FN
158 50 a b 30,00 €
.357 Mag. MagTech FMC Flat
158 50 a b 30,70 €
.357 Mag. MagTech SJSP Flat
158 50 a b 28,30 €
.357 Mag. Re mington SP
158 50 a b 30,20 €
.357 Mag. Fiocc hi SJSP
158 50
17,00 € Surplus
.357 Mag. Geco Hexagon
180 50 a b 27, 50 €
.357 Mag. Geco FMJ
158 50 a b 24,00 €
.357 Mag. Winchester GR. Lea d
158 50
17,00 € Surplus
.357 Mag. PMP SJSP
158 50
17,00 € Surplus
.45 ACP
GECO VMJ
230 50 a b 28,90 €
.45 ACP
Blazer FMJ
230 50
18,90 € Surplus
.45 ACP
MagTech FMC F la t
230 50 a b 29,10 €
.45 ACP
S&B FMJ
230 50 ab 18,90 € Surplus
.44 REM-MAG S&B SP
240 50 a b 46, 50 €
.44 REM-MAG MagTech S JSP Flat
240 50 a b 36, 80 €
.44 REM-MAG MagTech FMJ F lat
240 50 a b 35, 60 €
.500 S&WcMAG MagTech SJSP
240 50 ab 30,00 € Surplus
Langwaffe 8x57 IS
S&B FMJ
198 50 a b 50,30 €
8x57 IS
S&B SPCE
196 20 a b 33,90 €
7x57R
S&B SPCE
173 20
17,00 €
7x57
S&B SCR
100 50
43,99 €
7x5 4
S&B FMJ
140 20 a b 23,99 €
7x65R
S&B HPC
158 20
31, 50 €
6,5x 55
S&B FMJ
140 50 a b 47,70 €
6,5x 55
S&B FMJ
140 20 ab 15,00 € Surplus
.303 brit. S&B FMJ
180 50 a b 46,30 €
.30-06 S pr. S&B FMJ
180 50 a b 45, 60 €
7,62x54R S&B FMJ
180 50 a b 48,10 €
7,62x54R S&B FMJ
180 50
32,00 € Surplus
7,62x54R USSR FMJ Match
200 20
17,00 € Surplus
7,5x 55
FOM FMJ
170 20
17,00 € Surplus
.308 Win S&B FMJ
147 50 a b 55, 50 €
.308 Win S&B FMJ
124 50 a b 55,20 €
.308 Win Hornady BTHP Match
168 20 a b 51,70 €
.308 Win P PU FMJ PT
145 20 a b 12,00 €
.223 Rem. S&B FMJ
55 20 ab 25 ,10 €
.223 Rem. Horna dy BTHP
52 50 ab 52, 50 €
.223 Rem. MagTech FMJBT
55 25 ab 29 ,00 €
.223 Rem. GGG HPBT
69 20 ab 20 ,90 €
8x33kurz PPU FMJ B T
124 20 a b 22,70 €
12/70
Brenne cke Brenne cke-Slug
440 5
9,80
12/67,5 SAGA Brenne cke-S lug
440 10
10,00 € Surplus
12/70
S&K dia. 4,0 m m
36 1 0
3,50 Surplus
12/70
S&K dia. 4,0 m m
36 1 0
3,50 Surplus
12/70
Kettne r Jagd dia. 3,5 mm
32 2 5
7, 00 € Surplus
12/70
SAGA Eur otrap
25
15,00 € Surplus
12/70
Fede ral Pos ten 0 0
10
5, 00 € Surplus
12/76
Fede ral Pos ten 0 00
10
5, 00 € Surplus
12/67,5 POW-EX SP K nall
25
25,00 €
12/70
Z
Zink-Feue rwerk
5
10,00 € Surplus
12/57
MOOG SP K nall
10
10,00 € Surplus
12/70
Winchester Kna ll
25
39,00 €